Contact

For any questions, please post on Github repository issues: https://github.com/asappresearch/slue-toolkit/issues

Organizers

Suwon Shon - ASAPP
Felix Wu - ASAPP
Ankita Pasad - TTIC
Chyi-Jiunn Lin - NTU
Siddhant Arora - CMU
Roshan Sharma - CMU
Wei-Lun Wu - NTU
Hung-Yi Lee - NTU
Karen Livescu - TTIC
Shinji Watanabe - CMU